Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.19 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Giới hạn quang...

Câu 7.19 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng...

Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng chì sunfua hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây ?. Câu 7.19 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng chì sunfua hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây ?

Quảng cáo

A. \(2,7\,\mu m\)                      B. \(0,27\,\mu m\)                   

C. \(1,35\,\mu m\)                    D. \(5,4\,\mu m\)

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo