Bài 2 trang 93 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Thành phố nào có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều...
Khoảng biến thiên là hiệu của đầu mút phải nhóm cuối cùng và đầu mút trái nhóm đầu tiên Khoảng tứ phân vị...
Bài 1 trang 93 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ...
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba \({Q_3}\) và tứ phân vị...
Bài 3 trang 93 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Hãy lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành...
Khoảng biến thiên là hiệu của đầu mút phải nhóm cuối cùng và đầu mút trái nhóm đầu tiên Khoảng tứ phân vị...
Bài 3 trang 92 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Bảng 21 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của...
\({s^2} = \frac{{{n_1}.{{({x_1} – \overline x )}^2} + {n_2}{{({x_2} – \overline x )}^2} + … + {n_p}{{({x_p} – \overline x )}^2}}}{n}\) \(s =...
Bài 2 trang 92 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Công ty nào có mức lương đồng đều hơn?
\({s^2} = \frac{{{n_1}.{{({x_1} – \overline x )}^2} + {n_2}{{({x_2} – \overline x )}^2} + … + {n_p}{{({x_p} – \overline x )}^2}}}{n}\) \(s =...
Giải câu hỏi trang 89 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng 13 Tìm ({x_1},...
Quan sát bảng số liệu và áp dụng công thức. Giải chi tiết câu hỏi trang 89 SGK Toán 12 tập 1 –...
Bài 1 trang 92 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị
\({s^2} = \frac{{{n_1}.{{({x_1} – \overline x )}^2} + {n_2}{{({x_2} – \overline x )}^2} + … + {n_p}{{({x_p} – \overline x )}^2}}}{n}\) b) \(s...
Bài 2 trang 88 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Bảng 9 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương...
Khoảng biến thiên là hiệu của đầu mút phải nhóm cuối cùng và đầu mút trái nhóm đầu tiên b) Khoảng tứ phân...
Bài 3 trang 88 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Bảng 10 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của...
Khoảng biến thiên là hiệu của đầu mút phải nhóm cuối cùng và đầu mút trái nhóm đầu tiên b) Khoảng tứ phân...
Giải mục 2 trang 86,87 Toán 12 tập 1 – Cánh diều: Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn...
Quan sát bảng số liệu. Hướng dẫn cách giải/trả lời mục 2 trang 86,87 SGK Toán 12 tập 1 – Cánh diều Bài...

Mới cập nhật

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường Hướng dẫn giải 33.4 - Bài 33. Cảm...
Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Gợi ý giải 33.2 - Bài...
Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...