Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 36 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 36 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu...

Giải bài 2 trang 36 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Câu hỏi: Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Tóm tắt
Có 8 bạn
Thêm 4 bạn
Có tất cả …. bạn?

Bài giải
Số bạn chơi kéo co có tất cả là
8 + 4 = 12 (bạn)
Đáp số: 12 bạn