Nghe nhạc: Thầy cô là tất cả trang 63 Âm nhạc 4 Cánh diều: Trong bài hát, thầy cô được ví với những hình...
Phân tích và giải nghe nhạc: Thầy cô là tất cả trang 63 SGK Âm nhạc 4 Cánh diều. Nêu ý nghĩa bài...
Hát: Biết ơn thầy cô giáo trang 60, 61 Âm nhạc 4 Cánh diều: Em nên làm gì để thể hiện lòng biết ơn...
Phân tích và lời giải hát: Biết ơn thầy cô giáo trang 60, 61 SGK Âm nhạc 4 Cánh diều. Nêu cảm nhận...
Hát: Em yêu hòa bình trang 46 Âm nhạc 4 Cánh diều: Những hình ảnh nào trong bài thân quen với làng quê Việt...
Giải hát: Em yêu hòa bình trang 46 SGK Âm nhạc 4 Cánh diều. Những hình ảnh nào trong bài thân quen với...
Hát: Hát mừng trang 38 Âm nhạc 4 Cánh diều: Những nhạc cụ nào được nhắc đến trong bài hát?
Hướng dẫn giải hát: Hát mừng trang 38 SGK Âm nhạc 4 Cánh diều. Những nhạc cụ nào được nhắc đến trong bài...

Mới cập nhật

Bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật trang 76, 77 SBT Khoa học...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 76: 35.1, 35.2 bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong...
Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật trang 72, 73, 74, 75 SBT...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 72: 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6; Câu hỏi trang 73: 34.7 bài 34. Các yếu...
Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật trang 70, 71 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Bộ phận nào sau...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 70: 33.1, 33.2; Câu hỏi trang 71: 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 bài 33. Sinh sản...
Bài 32. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật trang 68, 69, 70 SBT Khoa học tự nhiên...
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 68: 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6; Câu hỏi trang 69: 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12;...
Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật trang 67, 68 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Nhận định nào...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 67: 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6; Câu hỏi trang 68: 31.7, 31.8, 31.9 bài 31. Sinh...
Bài 30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật trang 64, 65, 66 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Sự sinh...
Giải Câu hỏi trang 64: 30.1, 30.2; Câu hỏi trang 65: 30.3, 30.4, 30.5, 30.6; Câu hỏi trang 66: 30.7, 30.8, 30.9 bài...