Mới cập nhật

Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin trang 18, 19, 20 Tin học 5 Chân trời sáng tạo: Ngọc mua được cuốn sách...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Phân tích và...
Trong tình huống dưới đây, việc làm nào là vi phạm bản quyền? Tại sao?
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Lời giải bài...
Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm của bạn Thành trong tình huống ở phần Khởi động? Tại sao?
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Trả lời Câu...
Việc nào dưới đây là nên làm hoặc không nên làm? Tại sao?
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên. Phân tích và giải Câu hỏi Khám phá 3 trang 19 SGK...
Hãy trao đổi với bạn và kể tên một số thông tin là thông tin cá nhân, gia đình. HS liên hệ bản thân
HS liên hệ bản thân, trao đổi thảo luận kết hợp tham khảo thông tin sách báo. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi...
Trong tình huống ở phần Khởi động, việc làm của bạn Ngọc và bạn Thành có vi phạm bản quyền hay không? Tại sao?
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Lời giải Câu...
Ngọc mua được cuốn sách gồm các bài văn hay. Ngọc sao chép một bài văn trong đó và gửi cho các bạn. Sau...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Vận dụng kiến...
Bài 4. Tổ chức, lưu trữ và tìm tệp, thư mục trong máy tính trang 14, 15, 16 Tin học 5 Chân trời sáng...
Lời Giải Câu hỏi trang 14: KĐ, KP, Câu hỏi trang 15; Câu hỏi trang 16: LT, TH, Câu hỏi trang 17 Bài...
Bài 3. Thông tin trong giải quyết vấn đề trang 11, 12, 13 Tin học 5 Chân trời sáng tạo: An được giao nhiệm...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 11, Câu hỏi trang 12; Câu hỏi trang 13: KP, LT, TH, VD Bài...
Bài 2. Tìm thông tin trên website trang 8, 9, 10 Tin học 5 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 1 và cho...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 9: KĐ, KP1, KP2; Câu hỏi trang 10: LT, TH, VD Bài 2. Tìm thông...