Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Nhận xét cách gieo vần lục bát trong câu: “Áo tơi qua...

Nhận xét cách gieo vần lục bát trong câu: “Áo tơi qua buổi cày bừa / Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm...

Đọc văn bản trong SGK và nêu nhẫn xét. Hướng dẫn Câu hỏi 5 Bài đọc hiểu: Về thăm mẹ SBT trang 19 Ngữ văn 6 Cánh diều – Bài tập đọc hiểu: Về thăm mẹ trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.

(Câu hỏi 5, SGK) Nhận xét cách gieo vần lục bát trong câu: “Áo tơi qua buổi cày bừa / Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm.”

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc văn bản trong SGK và nêu nhẫn xét

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

Cách gieo vần ở câu “Áo tơi qua buổi cày bừa / Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm” là bừa (tiếng thứ 6 ở câu lục) – hờ (tiếng thứ 6 ở câu bát). Trong cặp lục bát trên có sự đối xứng nhau trong các thanh ở các tiếng 2, 4, 6. Câu lục là B – T – B (tơi – buổi – bừa); câu bát là B – T – B – B (còn – củn – hờ – rơm).