Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài...

B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries – Các nước...

Chia sẻ
Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – Cities, buildings and people. B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6 – Unit 15: Countries – Các nước

B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE

1. Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest – Hòa thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest

a)   Ha Noi is — than Ho Chi Minh City.

b)   Ha Noi is — than Nam Dinh.

c)   Ha Noi isn’t the — capital city in the world.

d)   Ho Chi Minh City is the — city in Viet Nam.

Đáp án:

a) smaller

b) bigger

c) smallest

d) biggest

2. Fill in the questions – Điền câu hỏi

a) ………………………………………?

Yes, the Mekong River is longer than the Red River

b) ………………………………………?

The PETRONAS Twin Towers in Malaysia is the tallest building in the world

c) ……………………………………….?

Tokyo is bigger (than London)

Đáp án:

a) Is the Mekong River is longer than the Red River?

b) What is the tallest building in the world?

c) Which city is bigger, Tokyo or London?

3. Look at the pictures and the information. Then write 5 sentences comparing theses structures. Use bigger, smaller, smallest, taller, tallest – Nhìn vào tranh và thông tin. Sau đó viết 5 câu so sánh các công trình này với nhau. Sử dụng bigger, smaller, smallest, taller, tallest

2

Đáp án:

a) Eiffel Tower is the tallest structures

b) Statues of Liberty is the smallest structures

c) Eiffel Tower is taller than Statue of Liberty

d) Eiffel Tower is bigger than Statue of Liberty

e) Pyramid of Cheops is bigger than Statue of Liberty

4. Give the comparative and superlative forms of the following adjectives. – Điền dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ sau

Quảng cáo

a)   tall

b)   long

c)   cold

d)   warm

e)   hot

f)   cool

g)   big

h)   small

Đáp án:

a) taller, tallest

b) longer, longest

c) colder, coldest

d) warmer, warmest

e) hotter, hottest

f) cooler, coolest

g) bigger, biggest

h) smaller, smallest

5. Write the questions for the following sentences. Viết câu hỏi cho các câu sau

Example: This book is 20 centimeters thick.

How thick is this book?

a)   My sister is 9 years old.

b)   Huong River is about 550 meters wide.

c)   The TV tower is 150 meters high.

d)   Today’s temperature is 34°C.

Đáp án:

a) How old is your sister?

b) How wide is Huong River?

c) How high is the TV tower?

d) What is the temperature today?

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...