SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Câu 1.1, 1.2, 1.3 trang 81, 82 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng
Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây
Câu 17.1, 17.2, 17.3 trang 39, 40 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một...
Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:
Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 41 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Tính A.
Phân số \({a \over b}\) sau khi rút gọn được phân số \({{ – 8} \over {11}}\). Biết b – a = 190. Tìm phân số.

Quảng cáo
Câu 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 33, 34 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với...
Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:
Câu 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 28 Sách Bài Tập môn Toán lớp 6 tập 2: Hãy chọn đáp án đúng.
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh họa tính chất kết hợp của phép nhân phân số là
Câu 11.5, 11.6, 11.7 trang 28 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Tính giá trị của biểu thức.
Tính tích \(A = {3 \over 4}.{8 \over 9}.{{15} \over {16}}…{{899} \over {900}}\)

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm trang 31 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời...
Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm...
Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 6: Bài 17: Lớp vỏ khí – Tập bản đồ Địa lí 6
Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 6. Lời giải chi tiết Bài 17: Lớp vỏ khí - Tập bản đồ Địa...
Câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 Toán 6 Tập 1: Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Điểm 5 cách điểm 0 một khoảng là 5...
Bài C9 trang 13 vật lý 6, Chọn từ thích hợp trong khung
Đo thể tích chất lỏng. Bài C9 trang 13 sgk vật lý 6. Chọn từ thích hợp trong khung ...
Câu 1.b trang 53 Sách bài tập Địa 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.. Câu 1.b trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 15: Các mỏ...