Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Lý thuyết các loài hoa: Bài 29. Các loại hoa

Lý thuyết các loài hoa: Bài 29. Các loại hoa...

Lý thuyết các loài hoa: Bài 29. Các loại hoa. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm

Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm : hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuỵ), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ là hoa cái).

Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.