Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 6 Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức).

Mới cập nhật

Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật trang 18, 19 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Để tiến hành chuẩn...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 18: 31.1, 31.2, 31.3, 31.4; Câu hỏi trang 19: 31.5, 31.6, 31.7 - Bài 31. Thực hành:...
Bài 30. Nguyên sinh vật trang 17 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Kể tên các môi trường sống của vi sinh...
Hướng dẫn giải 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 - Bài 30. Nguyên sinh vật trang 17 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6...
Bài 29. Virus trang 14, 15, 16 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Quan sát Hình 29.1 SGK KHTN 6, em có...
Trả lời Câu hỏi trang 14: 29.1, 29.2, 29.3; Câu hỏi trang 15: 29.4, 29.5; Câu hỏi trang 16: 29.6, 29.7, 29.8, 29.9,...
Bài 28. Thực hành: làm sữa chua và quan sát vi khuẩn trang 12, 13, 14 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6:...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 12: 28.1, 28.2, 28.3; Câu hỏi trang 13: 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8; Câu hỏi...
Bài 27. Vi khuẩn trang 10, 11, 12 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Quan sát Hình 27.2 SGK KHTN 6, trình...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 10: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5; Câu hỏi trang 11: 27.6, 27.7, 27.8; Câu hỏi trang 12:...
Bài 26. Khóa lưỡng phân trang 9 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Khóa lưỡng phân là gì?
Trả lời Câu hỏi trang 9: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 - Bài 26. Khóa lưỡng phân trang 9 Vở thực thành khoa học...
Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật trang 7, 8, 9 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Việc phân loại đó...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 7: 25.1, 25.2, 25.3, 25.4; Câu hỏi trang 8: 25.5, 25.6, 25.7; Câu hỏi trang 9: 25.8...
Bài 39. Thực vật ngoài thiên nhiên trang 37, 38 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Nối nội dung ở cột A...
Trả lời Câu hỏi trang 37: 39.1, 39.2, 39.3; Câu hỏi trang 38: 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 - Bài 39. Thực vật ngoài...
Bài 38. Đa dạng sinh học trang 35, 36, 37 Vở thực thành khoa học tự nhiên 6: Đa dạng sinh học biểu thị...
Giải Câu hỏi trang 35: 38.1, 38.2, 38.3; Câu hỏi trang 36: 38.4, 38.5, 38.6, 38.7; Câu hỏi trang 37: 38.8 - Bài...
Bài 37. Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên trang 33, 34 Vở thực thành khoa...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 33: 37.1; Câu hỏi trang 34: 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 - Bài 37. Thực hành:...