Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng 6 trang 53 Tài liệu dạy học Toán lớp...

Bạn nào đúng 6 trang 53 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 2:  ...

Bạn nào đúng 6 trang 53 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2.  . Bài: 4. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm

Advertisements (Quảng cáo)

Hà và Loan cùng tính diện tích một tấm thảm hình chữ nhật có chiều dài \(2{1 \over 4}m\), chiều rộng \(1{1 \over 3}m\) (xem hình vẽ).

Hà tính :       \(2{1 \over 4}.1{1 \over 3} = 2{1 \over {12}}\left( {{m^2}} \right)\)

Loan tính :     \(2{1 \over 4}.1{1 \over 3} = {9 \over 4}.{4 \over 3} = 3\left( {{m^2}} \right)\)

Theo em bạn nào đã tính đúng ? Giải thích tại sao.

 

Advertisements

Bạn Loan tính đúng, bạn Hà tính sai.

Vì Loan đã viết các hỗn số dưới dạng phân số rồi mới thực hiện phép tính.

Hà nhầm lẫn hỗn số \(a{b \over c}\)  là phép nhân của a với \({b \over c}\)  do vậy Hà tính sai.