Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Hãy thực hiện phép tính :...

Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. \(\eqalign{  & a)( – 3).\left( {{{ – 4} \over 7}} \right) = {{ – 3} \over 1}.{{ – 4} \over 7} = {{ – 3.( -. Bài: 1. Phép nhân phân số

Hãy thực hiện phép tính :

 a) \(\left( { – 3} \right).\left( {{{ – 4} \over 7}} \right)\)  

b) \({3 \over 8}.\left( { – 5} \right)\)

\(\eqalign{  & a)( – 3).\left( {{{ – 4} \over 7}} \right) = {{ – 3} \over 1}.{{ – 4} \over 7} = {{ – 3.( – 4)} \over {1.7}} = {{12} \over 7}  \cr  & b){3 \over 8}.( – 5) = {3 \over 8}.{{ – 5} \over 1} = {{3.( – 5)} \over {8.1}} = {{ – 15} \over 8}. \cr} \)