Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 54 trang 47 SBT Toán 7 tập 2: Chứng minh rằng...

Câu 54 trang 47 SBT Toán 7 tập 2: Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng....

Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng.. Câu 54 trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC. Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng.

∆ABC cân tại A  => AB = AC

Quảng cáo

Nên A thuộc đường trung trực của BC          (1)

∆DBC cân tại D => DB = DC

Nên D thuộc đường trung trực của BC           (2)

∆EBC cân tại E => EB = EC

Nên E thuộc đường trung trực  của BC           (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra:  A, D, E thẳng hàng.