SBT Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7
Giải sách bài tập Toán 7 tập 1, 2 chi tiết. Toán 7 Đại số chương: Số hữu tỉ - Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê. Toán lớp 7 hình học: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

Toán 7 Tập 1 -  Đại số

Chương 1:Số hữu tỉ. Số thực Chương 2: Hàm số và đồ thị

Toán 7 Tập 1 - Hình học

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

Toán 7 Tập 2 - Đại số

Chương 3: Thống kê Chương 4: Biểu thức đại số

Toán 7 Tập 2 - Hình học

Chương 3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Câu III.5, III.6, III.7, III.8 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng...
Cho tam giác ABC cân tại C. Kẻ các đường cao \({\rm{A}}{{\rm{A}}_1}\) và \(B{B_1}\) của tam giác đó. Hai đường cao này cắt nhau tại M. Chứng minh rằng đường thẳng MC là đường trun...
Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Hãy tìm các góc của...
Cho tam giác nhọn ABC cân tại đỉnh A. Hai đường cao xuất phát từ đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại M. Hãy tìm các góc của tam giác ABC, biết \(\widehat {BMC} = 140^\circ \)....
Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng...
Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh....
Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách bài tập Toán 7 tập 2: Hãy chọn khẳng định đúng...
Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:...
Câu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 50 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Hãy chọn phương...
Cho tam giác cân (không đều) ABC có AB = AC. Hai đường trung trực của hai cạnh AB, AC cắt nhau tại O. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?...
Câu 7.4, 7.5, 7.6 trang 49 SBT môn Toán 7 tập 2: Chứng minh rằng: a) D là trung...
Trong tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm D nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng:...
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 2: Khẳng định nào sau...
Cho tam giác ABC. Trên tia phân giác của góc B, lấy điểm O nằm trong tam giác ABC sao cho O cách đều hai cạnh AB, AC. Khẳng định nào sau đây sai?...
Câu 7.1, 7.2, 7.3 trang 48, 49 SBT Toán 7 tập 2: Khi đó khẳng định nào sau đây
Trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, lấy hai điểm phân biệt M, N. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?...
Câu 3.5, 3.6, 3.7 trang 41 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng trong một...
Chứng minh rằng trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất....
Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 SBT môn Toán 7 tập 2: Khẳng định nào sau đây sai?
Cho tam giác ABC. Trên đường trung tuyến AM của tam giác đó, lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EM. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng DE. Khi đó trọng tâm của tma giác ABC là:...

Luyện tập

Bài C6 trang 41 vật lí 7, Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay…
Phản xạ âm - tiếng vang - Bài C6 trang 41 sgk vật lí 7. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt...
Nguyên nhân thắng lợi và Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
Nguyên nhân thắng lợi và Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn: CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII....
Bài 74 trang 36 sgk Toán 7 – tập 1, Hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì 1 của bạn Cường
Hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường. Bài 74 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 -...