Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao....

Bài tập – Chủ đề 3: Số thực – Bài tập 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn. Giải thích tại sao.

\({5 \over {16}};\,\, – {7 \over {50}};\,\,{{11} \over {40}};\,\,{9 \over {200}}\)

\({5 \over {16}} = 0,3125; – {7 \over {50}} =  – 0,14;{{11} \over {40}} = 0,275;{9 \over {200}} = 0,045\)

Advertisements

Các phân số đã cho là các phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên các phân số ấy được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.