Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bạn nào đúng 3 chủ đề 3?, Xét phép tính

Bạn nào đúng 3 chủ đề 3?, Xét phép tính...

4.Làm tròn số – Bạn nào đúng 3 chủ đề 3?. Giải bài tập Xét phép tính

Advertisements (Quảng cáo)

Xét phép tính \(M = 26400 \times 154\) và làm tròn M tới chữ số hàng trăm nghìn.

Mai thực hiện ước lượng như sau: \(16400 \approx 16000\) (làm tròn đến chữ số hàng nghìn)

                                                \(154 \approx 150\)  (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Lấy \(16000 \times 150 = 2400000.\)

Từ đó Mai cho rằng \(M = 2400000\) (làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn)

Lan cho rằng tính như thế là không đúng. Lan tính như sau:

\(\eqalign{  & M = 26400 \times 154 = 2525600  \cr  & M \approx 2500000 \cr} \)

Advertisements (Quảng cáo)

Theo em, bạn nào đúng ?

Bạn Lan đúng.