Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x....

Bài tập – Chủ đề 6: Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax – Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 4x.

\(M\left( { – 1; – 4} \right),\,\,N\left( { – ; – 4} \right),\,\,P\left( {{1 \over 4};1} \right)\)

Quảng cáo

Đồ thị của hàm số \(y = ax\left( {a \ne 0} \right)\)

f(-1) = 4.(-1) = -4 => Điểm M thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

f(1) = 4.1 = 4 => Điểm N không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

\(f\left( {{1 \over 4}} \right) = 4.{1 \over 4} = 1 \Rightarrow \)  Điểm P thuộc đồ thị hàm số y = 4x