Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trường hợp nào sau đây (hình H14.17) có ô nhiễm do tiếng ốn ?...

Bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.  . Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Trường hợp nào sau đây (hình H14.17) có ô nhiễm do tiếng ốn ?

A. Tiếng hét hò trong thời gian ngắn.

Quảng cáo

B. Tiếng rì rào của sóng biển liên tục vỗ vào bờ cát.

C. Tiếng xình xịch của máy tài từ hầm tàu vọng tới hành khách trên boong.

D. Tiếng kêu to của máy phát điện trước sân một số gia đình khi cúp điện.

 

Chọn đáp án D.