Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi cường độ dòng điện trong một mạch điện càng lớn thì...

Bài 4 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. B. Điện tích dịch chuyển qua mạch càng chậm.. Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Khi cường độ dòng điện trong một mạch điện càng lớn thì

A. Nguồn điện sử dụng được càng lâu.

Quảng cáo

B. Điện tích dịch chuyển qua mạch càng chậm.

C. Tác dụng của dòng điện càng mạnh

D. Thời gian sáng của bóng đền trong mạch điện càng lớn.

Chọn đáp án C.