Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 5 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Hình H22.12 thể hiện một ampe kế đang đo cường độ dòng điện trong mạch. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Số đo của ampe kế được tính theo đơn vị ampe.

Quảng cáo

B. GHĐ của ampe kế là 20A.

C. ĐCNN của ampe kế là 1A.

D. Giá trị cường độ dòng điện ampe kế đo được là 2,8A.

 

Chọn đáp án C.