Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .  . Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Hãy vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của vật sáng có dạng mũi tên đặt trước gương phẳng như các trường hợp nêu ở hình H5.13, trong đó \({A_1}{B_1}\) song song với gương, \({A_2}{B_2}\) vuông gốc với gương còn \({A_3}{B_3}\) xiên góc với gương.

Quảng cáo