Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Liên minh...

Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Liên minh châu Âu có:...

Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 60: Liên minh châu Âu

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Liên minh châu Âu có:

☐ Nghị viện chung của Liên minh châu Âu.

☐ Chính sách kinh tế chung và đồng tiền chung (đồng Ơrô).

☐ Được tự do lưu thông hàng hóa trong các nước thuộc Liên minh.

Quảng cáo

☐ Cả ba ý trên.

Liên minh châu Âu có:

☐ Nghị viện chung của Liên minh châu Âu.

☐ Chính sách kinh tế chung và đồng tiền chung (đồng Ơrô).

☐ Được tự do lưu thông hàng hóa trong các nước thuộc Liên minh.

☒ Cả ba ý trên.