Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Global Success Project trang 101 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 9 Festivals...

Project trang 101 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 9 Festivals around the world...

Advertisements (Quảng cáo)

Hướng dẫn làm bài tập trang 101 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Project Unit 9 Festivals around the world (Global success)

Project

A NEW FESTIVAL

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm)

  1. Think of a new festival that you would like to celebrate. Discuss the following points:

(Hãy nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn tổ chức. Thảo luận về những điểm sau:)

– Name of the festival (Tên lễ hội)

– Time and place of the festival (Thời gian và địa điểm của lễ hội)

– Festival activities (Các hoạt động của lễ hội)

  1. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines.

(Vẽ hình ảnh về lễ hội mới hoặc cắt hình ảnh từ tạp chí.)

  1. Present your festival to the class.

(Trình bày về lễ hội của bạn trước lớp.))

Advertisements (Quảng cáo)

  1. Vote for the best festival.

(Bình chọn cho lễ hội hay nhất. )

1. A new festival: 

Name Vietnamese food festival (Lễ hội ẩm thực Việt)
Time Every year in January (Hàng năm vào tháng 1)
Place In Ha Noi, Da Nang, and Ho Chi Minh City (Ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Activities – cook traditional dishes in Vietnam

(nấu món ăn truyền thống ở Việt Nam)

– decorate and give a presentation about a dish

(trang trí và trình bày về món ăn đó)

3. Present my festival:

Hello everyone, today I will tell you about a new festival in my country. That is a Vietnamese food festival. It is held in January and once a year in 3 big cities: Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. All attendants will cook a traditional dish in Vietnam with available ingredients. Then, they will decorate and give a presentation about their dish. The winners are those ones who have the most creative dish and good presentation about their dish. It is held to promote the value of Vietnamese food and introduce it to international friends. It will interesting to join the festival.

(Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một lễ hội mới ở đất nước mình. Đó là lễ hội ẩm thực Việt Nam. Được tổ chức vào tháng 1 và mỗi năm một lần tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Tất cả những người tham dự sẽ nấu một món ăn truyền thống của Việt Nam với những nguyên liệu sẵn có. Sau đó, họ sẽ trang trí và thuyết trình về món ăn. Người chiến thắng là người có món ăn sáng tạo nhất và trình bày tốt về món ăn của mình. Nó được tổ chức nhằm quảng bá giá trị của món ăn Việt Nam và giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Sẽ rất thú vị khi tham gia lễ hội.)