Trang chủ Lớp 8 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo...

Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2: Đường thẳng song song với đường thẳng \(y = 5x\) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng...

Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng \(d:y = ax + b\) và \(d’:y’ = a’x + b’\). Trả lời bài 4 trang 18 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2 - Bài tập cuối chương 5. Đường thẳng song song với đường thẳng \(y = 5x\) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Đường thẳng song song với đường thẳng \(y = 5x\) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 là:

A. \(y = 5x - 1\)

B. \(y = - 5x - 1\)

C. \(y = 5x + 1\)

D. \(y = 4 - 5\left( {1 - x} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng \(d:y = ax + b\) và \(d’:y’ = a’x + b’\), nếu \(a = a’,b \ne b’\) thì d và d’ song song với nhau và ngược lại.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đường thẳng song song với đường thẳng \(y = 5x\) có dạng \(y = 5x + b\left( {b \ne 0} \right)\)

Đường thẳng \(y = 5x + b\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì hoành độ bằng 0. Khi đó ta có: \(1 = 5.0 + b\), suy ra \(b = 1\). Vậy đường thẳng cần tìm là: \(y = 5x + 1\)

Chọn C