Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 29 trang 32 SBT Toán 8 tập 1: Làm tính nhân...

Câu 29 trang 32 SBT Toán 8 tập 1: Làm tính nhân phân thức...

Làm tính nhân phân thức . Câu 29 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Làm tính nhân phân thức :

a. \({{30{x^3}} \over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} \over {25x}}\)

b. \({{24{y^5}} \over {7{x^2}}}.\left( { – {{21x} \over {12{y^3}}}} \right)\)

c. \(\left( { – {{18{y^3}} \over {25{x^4}}}} \right).\left( { – {{15{x^2}} \over {9{y^3}}}} \right)\)

d. \({{4x + 8} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}}}.{{2x – 20} \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

e. \({{2{x^2} – 20x + 50} \over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} \over {4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)

a. \({{30{x^3}} \over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} \over {25x}}\)\( = {{30{x^3}.121{y^5}} \over {11{y^2}.25x}} = {{6{x^2}.11{y^3}} \over {1.5}} = {{66{x^2}{y^3}} \over 5}\)

b. \({{24{y^5}} \over {7{x^2}}}.\left( { – {{21x} \over {12{y^3}}}} \right)\) \( = {{24{y^5}.\left( { – 21x} \right)} \over {7{x^2}.12{y^3}}} = {{2{y^2}.\left( { – 3} \right)} \over x} =  – {{6{y^2}} \over x}\)

c. \(\left( { – {{18{y^3}} \over {25{x^4}}}} \right).\left( { – {{15{x^2}} \over {9{y^3}}}} \right)\) \( = {{\left( { – 18{y^3}} \right).\left( { – 15{x^2}} \right)} \over {25{x^4}.9{y^3}}} = {{ – 2.\left( { – 3} \right)} \over {5{x^2}.1}} = {6 \over {5{x^2}}}\)

d. \({{4x + 8} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}}}.{{2x – 20} \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\)\( = {{4\left( {x + 2} \right).2\left( {x – 10} \right)} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = {8 \over {{{\left( {x – 10} \right)}^2}\left( {x + 2} \right)}}\)

e. \({{2{x^2} – 20x + 50} \over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} \over {4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)\( = {{2\left( {{x^2} – 10x + 25} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {3\left( {x + 1} \right).4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)

\( = {{{{\left( {x – 5} \right)}^2}\left( {x – 1} \right)} \over {6{{\left( {x – 5} \right)}^3}}} = {{x – 1} \over {6\left( {x – 5} \right)}}\)