Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 6.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 6.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Thực hiện phép trừ...

Thực hiện phép trừ. Câu 6.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Thực hiện phép trừ

\({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}\). Cách thực hiện nào sau đây là sai ?

A. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = \left( {{{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}}} \right) – {1 \over {x – 1}} = …;\)

Quảng cáo
Đang tải...

B. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)

C. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} + {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)

D. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} + {{ – x} \over {x – 1}} + {{ – 1} \over {x – 1}} = ….\)

Giải:

Chọn B. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)Sai