Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Các phản ứng nào là phản ứng phân hủy? b) Các phản ứng nào có thể dùng để điều...

Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. (4) \(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Ag + 2N{O_2} + {O_2}\). Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy

Cho các phản ứng hóa học sau:
 (1) \(2KN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KN{O_2} + {O_2}\)   

(2) \(4Fe{(NO3)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 12N{O_2}\)\( + 3{O_2}\)

(3) \(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)           

(4) \(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Ag + 2N{O_2} + {O_2}\)

Quảng cáo

a) Các phản ứng nào là phản ứng phân hủy?
b) Các phản ứng nào có thể dùng để điều chế khí oxi?

a) Các phản ứng phân hủy gồm:
(1) \(2KN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KN{O_2} + {O_2}\)

(2) \(4Fe{(N{O_3})_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 12N{O_2} \)\(+ 3{O_2}\)

(4) \(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Ag + 2N{O_2} + {O_2}\)

b) Các phản ứng có thể dùng để điều chế khí oxi là:
(1) ) \(2KN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KN{O_2} + {O_2}\)

(2) \(4Fe{(N{O_3})_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 12N{O_2} \)\(+ 3{O_2}\)

(4) \(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Ag + 2N{O_2} + {O_2}\)