Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  ...

Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.  . Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy

Em hãy chỉ ra đâu là phản ứng phân hủy và đâu là phản ứng hóa hợp:
a) \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)

b) \(2Cu{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + 2N{O_2} + 3{O_2}\)

c) \(CaO + 2C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

d) \(4HN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O + 4N{O_2} + {O_2}\)

Quảng cáo

e) \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

f) \(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

 

Các phản ứng hóa hợp bao gồm:
a) \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\).
c) \(CaO + 2C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\).
Các phản ứng phân hủy bao gồm:
b) \(2Cu{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + 2N{O_2} + 3{O_2}\).

d) \(4HN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O + 4N{O_2} + {O_2}\).

f) \(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\).