Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2 : Tìm hiều về phản ứng phân hủy....

Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2 . Có một số phản ứng phân hủy:. Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy

Tìm hiều về phản ứng phân hủy.

Có một số phản ứng phân hủy:

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\)
\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2} \cr} \)

Cho biết số chất phản ứng và số chất tạo thành trong mỗi phản ứng.

Phản ứng

Số chất phản ứng

Số chất tạo thành

Quảng cáo

\(2KMn{O_{4(r)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\({K_2}Mn{O_4}\)\( + Mn{O_{2(r)}} \)\(+ {O_{2(k)}}\)

1

3

\(2KCl{O_{3(r)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\(2KC{l_{(r)}} \)\(+ 3{O_{2(k)}}\)

1

2

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\(Ca{O_{(r)}} \)\(+ {O_{2(k)}}\)

1

2

 

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.