Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 42. Nồng độ dung dịch...

Bài 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 42. Nồng độ dung dịch

Quảng cáo

Tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:
a) 200 gam dung dịch chứa 20 gam NaCl
b) 640 gam dung dịch chứa 32 gam \(KN{O_3}\) .

a) Chất tan trong dung dịch chỉ chứa NaCl
\( \Rightarrow \) Nồng độ phần trăm của NaCl chính là nồng độ phần trăm của dung dịch.
\(C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \) \(\Rightarrow C{\% _{NaCl}} = {{{m_{NaCl}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{20} \over {100}} = 10\% \)
b) Chất tan trong dung dịch khí chứa \(KN{O_3}\) .
\( \Rightarrow \) Nồng độ phần trăm của \(KN{O_3}\) chính là nồng độ phần trăm của dung dịch.
\(C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \) \(\Rightarrow C{\% _{KN{O_3}}} = {{{m_{KN{O_3}}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{32} \over {640}} = 5\% \)