Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tính nồng độ mol của những dung dịch sau:...

Bài 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \({C_{M.MgC{l_2}}} = {{{n_{MgC{l_2}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {2 \over 1} = 2M\). Bài 42. Nồng độ dung dịch

Tính nồng độ mol của những dung dịch sau:

a) 400 gam \(CuS{O_4}\) trong 4 lit dung dịch.

b) \(MgC{l_2}\) 190 gam/lít.

Quảng cáo

a) Ta có:

\({n_{CuS{O_4}}} = {{400} \over {160}} = 2,5mol\)

\({C_{M.CuS{O_4}}} = {{{n_{CuS{O_4}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{2,5} \over 4} = 0,625M\)

b) Lấy thể tịch dung dịch là 1 lít \( \Rightarrow {m_{MgC{l_2}}} = 190\) gam.

\({n_{MgC{l_2}}} = {{190} \over {95}} = 2\) mol

\({C_{M.MgC{l_2}}} = {{{n_{MgC{l_2}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {2 \over 1} = 2M\)