Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tính số gam chất tan để pha chế các dung dịch sau:...

Bài 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {C_{M.NaCl}}.{V_{{\rm{dd}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 0,1.0,25 = 0,025mol  \cr  & {m_{NaCl}} = 58,5.0,025 = 1,4625gam \cr} \). Bài 42. Nồng độ dung dịch

Tính số gam chất tan để pha chế các dung dịch sau:

a) 250 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M

Quảng cáo

b) 200 gam dung dịch \(CuS{O_4}\)  có nổng độ 10 %.

a) Ta có:

\(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {C_{M.NaCl}}.{V_{{\rm{dd}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 0,1.0,25 = 0,025mol  \cr  & {m_{NaCl}} = 58,5.0,025 = 1,4625gam \cr} \)

b) Ta có:

\({m_{CuS{O_4}}} = {{C{\% _{CuS{O_4}}}} \over {100}}.{m_{{\rm{dd}}}}\) \( = {{10} \over {100}}.200 = 20gam\)