Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 42. Nồng độ dung dịch...

Bài 5 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Nồng độ mol của dung dịch thu được là : \({CM_{.CuS{O_4}}} = {{{n_{CuS{O_4}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{0,2} \over {0,5}} = 0,4M\). Bài 42. Nồng độ dung dịch

Cho bài tập thực nghiệm như hình 6.17 và tính nồng độ dung dịch thu được.

Quảng cáo

Học sinh vào phòng thí nghiệm và làm thí nghiệm như hình vẽ.
Số mol của \(CuS{O_4}.5{H_2}O\) là :
\(\eqalign{  & {n_{CuS{O_4}.5{H_2}O}} = {{{m_{CuS{O_4}.5{H_2}O}}} \over {{M_{CuS{O_4}.5{H_2}O}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= {{50} \over {160 + 5.18}} = 0,2mol  \cr  &  \Rightarrow {n_{CuS{O_4}}} = {n_{CuS{O_4}.5{H_2}O}} = 0,2mol \cr} \)

Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
\({CM_{.CuS{O_4}}} = {{{n_{CuS{O_4}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{0,2} \over {0,5}} = 0,4M\)