Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Các phương trình hóa học:...

Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(4A{l_{(r)}} + 3{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_{3(r)}}\). Bài 24. Tính chất của oxi

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa oxi với:
a) Các kim loại Na(I), Ca(II), Al(III).
b) Các phi kim S, P, C.
c) Các hợp chất \(C{H_4}(metan),{C_2}{H_6}\)(etan), \({C_2}{H_2}\) (axetilen).

a) Các phương trình hóa học:

4\(N{a_{(r)}} + {O_{2(k)}} \to 2N{a_2}{O_{(r) }}\)

Quảng cáo

\(2C{a_{(r)}} + 3{O_{2(k)}} \to 2Ca{O_{(r)}}\)

\(4A{l_{(r)}} + 3{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_{3(r)}}\)

b) \({S_{(r)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow S{O_{2(k)}}\)

\(4{P_{(r)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_{5(r)}}\)

\({C_{(r)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_{2(k)}}\)

c) \(C{H_{4(k)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_{2(k)}} + 2{H_2}{O_{(h)}}\)

\({C_2}{H_{6(k)}} + 7{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 4C{O_{2(k)}}\)\( + 6{H_2}{O_{(h)}}\)

\({C_2}{H_{2(k)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 4C{O_{2(k)}} \)\(+ 2{H_2}{O_{(h)}}\)