Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 24. Tính chất của oxi...

Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 24. Tính chất của oxi

Đốt cháy 6,2 gam photpho đỏ trong bình chưa 2,24 lit khí oxi (đktc) tạo thành chất rắn màu trắng  (\({P_2}{O_5}\) điphotpho pentaoxit).
a) Tính khối lượng chất rắn tạo thành.
b) sau phản ứng, chát tham gian phản ứng nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

Số mol các chất là : \({n_p} = {{{m_p}} \over {{M_p}}} = {{6,2} \over {31}} = 0,2\) mol
\({n_{{O_2}}} = {{{V_{{O_2}}}} \over {22,4}} = {{6,2} \over {22,4}} \approx 0,277\) mol

Phương trình hóa học : \(4{P_{(r)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_{5(r)}}\)

Quảng cáo

\(0,2 \to\) \({{0,2.5} \over 4}\)\({{0,2.2} \over 4}\) mol

\(\left. \matrix{  {{{n_{P(\text{ban đầu})}}} \over 4} = {{0,2} \over 4} = 0,05 \hfill \cr  {{{n_{{O_{2(\text{ ban đầu })}}}}} \over 5} = {{0,277} \over 5} = 0,0553 \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {{{n_{P(\text{ban đầu})}}} \over 4} < {{{n_{{O_{2(\text{ban đầu})}}}}} \over 5} \) \(\Rightarrow \left\{ \matrix{  P:\text{ hết }\hfill \cr  {O_2}:\text{dư} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \) tính theo P

a) Theo phương trình : \({n_{{P_2}{O_5}}} = {{0,2.2} \over 4} = 0,1\) mol

\({m_{{P_2}{O_5}}} = {n_{{P_2}{O_5}}} = 0,1.142 = 14,2\) gam

  Chất rắn thu được chỉ có \({P_2}{O_5} \Rightarrow \) khối lượng chất rắn tạo thành là 14,2 gam

b) Theo phương trình \({n_{{O_2}(pu)}} = {{0,2.5} \over 4} = 0,25\) mol

\({n_{{O_2}(\text{dư})}} = {n_{{O_2}({\text{ban đầu}})}} – {n_{{O_2}(pu)}}\)\( = 0,277 – 0,25 = 0,027\) mol

Sau phản ứng , \({O_2}\) còn dư là 0,027 mol.