Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Viết công thức bazơ của các kim loại sau: Natri, canxi, Sắt (III), crom(III), nhôm, kali,...

Bài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(Fe{(OH)_3}\). Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Viết công thức bazơ của các kim loại sau: Natri, canxi, Sắt (III), crom(III), nhôm, kali, magie, bari, đồng(II).
Gọi tên và phân loại các bazơ trên.

Phân loại

CTHH

Tên gọi

Bazơ tan (kiềm)

NaOH

Natri hiđroxit

\(Ca{(OH)_2}\)

Canxi hiđroxit

KOH

Quảng cáo

Kali hiđroxit

\(Ba{(OH)_2}\)

Bari hiđroxit

Bazơ không tan

\(Fe{(OH)_3}\)

Sắt (III) hiđroxit

\(Cr{(OH)_3}\)

crom (III) hiđroxit

\(Al{(OH)_3}\)

Nhôm  hiđroxit

\(Mg{(OH)_2}\)

magie hiđroxi

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) hiđroxit