Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Em hãy gọi tên bazơ (cột 3) trong bảng 5.2...

Hoạt động 6 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(Ba{(OH)_2}\). Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Em hãy gọi tên bazơ (cột 3) trong bảng 5.2

Tên bazơ = tên kim loại ( kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị ) + hiđroxit

Có bảng sau

Phân loại
     (1)

    CTHH
      (2)

Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)

    bazơ tan

NaOH

Natri hiđroxit

1

1

LiOH

liti hiđroxit

1

\(KOH\)

kali hiđroxit

1

1

\(Ca{(OH)_2}\)

canxi hiđroxit

1

Quảng cáo

2

\(Ba{(OH)_2}\)

Bari hiđroxit

1

2

  Bazơ không   tan

\(Al{(OH)_3}\)

nhôm hiđroxit

1

3

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

1

2

\(Fe{(OH)_2}\)

Sắt (II) hiđroxit

1

2

\(Fe{(OH)_3}\)

Sắt (III) hiđroxit

1

3

\(Mg{(OH)_2}\)

Magie hiđroxit

1

2

\(Zn{(OH)_2}\)

Kẽm hiđroxit

1

2