Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Khối lượng nước cất dùng để pha loãng dung dịch là...

Bài 4 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Cần bao nhiêu gam dung dịch \(Fe{(N{O_3})_2}\) 90% và bao nhiêu gam nước cất để pha thành 500 gam dung dịch  \(Fe{(N{O_3})_2}\) 20%.. Bài 44. Bài luyện tập 8 – Tài liệu Dạy-học Hóa 8

Cần bao nhiêu gam dung dịch \(Fe{(N{O_3})_2}\) 90% và bao nhiêu gam nước cất để pha thành 500 gam dung dịch  \(Fe{(N{O_3})_2}\) 20%.

+ Xét 500 gam dung dịch   \(Fe{(N{O_3})_2}\)20%.

Quảng cáo

\({m_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = {{20} \over {100}}.500 = 100gam\)

Khối lượng   \(Fe{(N{O_3})_2}\) trong dung dịch \(20\) % cũng chính là khối lượng   \(Fe{(N{O_3})_2}\) trong dung dịch 90%.

+ Xét dung dịch   \(Fe{(N{O_3})_2}\)90%

\({m_{{\rm{dd}}}} = {{100} \over {C\% }}.{m_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = {{100} \over {90}}.100\) \( \approx 111,11gam\)

Khối lượng nước cất dùng để pha loãng dung dịch là

\({m_{{H_2}O}} = 500 – 111,11 = 388,89gam\)