Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Cho 50 gam dung dịch NaOH 45% , cần pha trộn thêm bao nhiêu gam dung dịch NaOH 15% vào dung dịch ...

Bài 5 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 44. Bài luyện tập 8 – Tài liệu Dạy-học Hóa 8

Cho 50 gam dung dịch NaOH 45% , cần pha trộn thêm bao nhiêu gam dung dịch NaOH 15% vào dung dịch trên để được dung dịch NaOH 20%?

Khối lượng NaOH trong dung dịch 45% là :

\({m_{NaOH}} = {{45} \over {100}}.50 = 22,5gam\)

Quảng cáo

Gọi a là khối lượng dung dịch naOH 15%.

Khối lượng NaOH trong dung dịch 15% là ;

\({m_{NaOH}} = {{15} \over {100}}.a = 20,15a\) gam

Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch trong dung dịch 20 % là

\(\left\{ \matrix{  {m_{NaOH}} = (22,5 + 0,15a)gam \hfill \cr  {m_{{\rm{dd}}}} = (50 + a)gam \hfill \cr}  \right.\)

Nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch 20% là;

\(\eqalign{  & C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\cr& \Rightarrow 20 = {{22,5 + 0,15a} \over {50 = a}}.100  \cr  &  \Rightarrow a = 250gam \cr} \)