Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Khối lượng nước cần thêm vào là :...

Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 44. Bài luyện tập 8 – Tài liệu Dạy-học Hóa 8

Hòa tan 16 gam \(CuS{O_4}\) vào nước để được 200 gam dung dịch. Tính khối lượng nước cần thêm và nồng độ % dung dịch thu được.

Quảng cáo

Khối lượng nước cần thêm vào là :

\({m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}}} – {m_{CuS{O_4}}} \) \(= 200 – 16 = 184gam\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :

\(C{\% _{CuS{O_4}}} = {{{m_{CuS{O_4}}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \) \(= {{16} \over {200}}.100 = 8\% \)