Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 6 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 6 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Cho 250 ml dung dihcj A có chứa 2 gam NaOH...

Bài 6 trang 92 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 44. Bài luyện tập 8 – Tài liệu Dạy-học Hóa 8

Cho 250 ml dung dihcj A có chứa 2 gam NaOH

a) Tính nồng độ mol của dung dịch.

b) Cần thêm vào bao nhiêu mililit nước vào 250 dung dịch A để được dung dịch có nồng độ NaOH 0,1M.

Quảng cáo

a) Số mol NaOH là

\({n_{NaOH}} = {2 \over {40}} = 0,05mol\)

Nồng độ mol của dung dịch là :

\({C_{M.NaOH}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{0,05} \over {0,25}} = 0,2M\)

b) Ta có : thể tích dung dịch thu được là :

\({CM_{NaOH}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{V_{{\text{dd thu được}}}}}} \) \(\Rightarrow 0,1 = {{0,05} \over {{V_{{\text{dd thu được}}}}{\rm{ }}}} \) \(\Rightarrow {V_{{\text{dd thu được}}}} = 0,5l = 500ml\)

Thể tích nước cần thêm vào là :

\({V_{{H_2}O}} = {V_{{\text{dd thu được}}}} – {V_{ddA}}\) \( = 500 – 250 = 250ml\)