Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Học sinh nghiên cứu và hoàn thiện những từ còn thiếu trong sơ đồ sau:...

Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học chỉ có…sản phầm tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu, ví dụ: \(\eqalign{  & 4Na. Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Học sinh nghiên cứu và hoàn thiện những từ còn thiếu trong sơ đồ sau:

Quảng cáo

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học chỉ có…sản phầm tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu, ví dụ:
\(\eqalign{  & 4Na + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2N{a_2}O  \cr  & Ca{(OH)_2} + 2C{O_2} \to Ca{(HC{O_3})_2} \cr} \)

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất ban đầu sinh ra….hay…chất mới , ví dụ:
\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr} \)

– Phản ứng hóa học chỉ có một chất sản phẩn tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
– Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất ban đầu sinh ra hai  hay nhiều chất mới.