Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: khi phân hủy nước bằng dòng điện, ta thu được những chất khí nào?...

Hoạt động 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(2{H_2}O\buildrel {{\text{điện phân}}} \over \longrightarrow 2{H_2} \uparrow  + {O_2} \uparrow \). Bài 36. Nước

Trả lời câu hỏi

– khi phân hủy nước bằng dòng điện, ta thu được những chất khí nào?

– hãy cho biết  tỉ lệ thể tích giữa các chất khí thu được trong thí nghiệm?

– viết phương trình hóa học biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện.

Quảng cáo

– Khi phân hủy nước bằng dòng điện, ta thu được khí hiđro và khí oxi.

– Tỉ lệ thể tích giữa các chất khí thu được trong thí nghiệm là ;

\({V_{{H_2}}}:{V_{{O_2}}} = 2:1\)

– Phương trình hóa học biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện là :

\(2{H_2}O\buildrel {{\text{điện phân}}} \over \longrightarrow 2{H_2} \uparrow  + {O_2} \uparrow \)

Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sẽ sinh ra khí hiđro và khí oxi.
thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi.
phương trình hóa học:      \(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} \uparrow  + {O_2} \uparrow \)