Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Trước phản ứng (hình a) có những phân tử chất nào? Các nguyên tử trong các...

Hoạt động 2 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 13. Phản ứng hóa học

Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau:

1. Trước phản ứng (hình a) có những phân tử chất nào? Các nguyên tử trong các phân tử có liên kết với nhau không?

2. Sau phản ứng các nguyên tử nào sẽ liên kết với nhau (hình c)

3. So sánh số nguyên tử O và H trong các hình a, b, c.

4. Sau phản ứng có các phân tử nào (hình c)? Các nguyên tử nào liên kết với nguyên tử nào?

5. Em hãy so sánh thành phần nguyên tử và liên kết của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.

Quảng cáo

6. Rút ra kết luận về phản ứng hóa học.

 

1. Trước phản ứng (hình a) có những phân tử H2, O2. Trong phân  tử H2 có 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau, trong phân tử O2 có 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau.

2. Sau phản ứng (hình c) có 2 nguyên tử hiđro liên kết với 1 nguyên tử oxi.

3. Trong các hình a, b, c đều có 4 nguyên tử hiđro, 2 nguyên tử oxi.

4. Sau phản ứng(hình c) có phân tử H2O, 2 nguyên tử hiđro liên kết với 1 nguyên tử oxi.

5. Thành phần nguyên tử của chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng đều là hiđro và oxi. Liên kết của chất tham gia phản ứng là 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau và 2 nguyên tử oxi liên kết với nhau, liên kết của sản phẩm là 2 nguyên tử hiđro liên kết với 1 nguyên tử oxi.

6. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác, trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.