Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 81 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 81 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Nếu đặt n là số mol chất, ta có công thức chuyển đổi sau:...

Hoạt động 2 trang 81 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Làm thế nào để chuyển đổi giữa lượng chất ( số mol) và số nguyên tử, phân tử chất và ngược lại.

Quảng cáo

Nếu đặt n là số mol chất, ta có công thức chuyển đổi sau:

\(n = {\text{ số nguyên tử, phân tử} \over N}\,(mol)\)

Hay: Số nguyên tử, phân tử = n.N = n.6.1023