Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ...

Hoạt động 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \({d_{{H_2}/kk}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{kk}}}}\)\( = {2 \over {29}} = 0,069\). Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Trả lời câu hỏi:
– Tính tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ.
– 1 lít nước ở \({15^0}\)C hòa tan được 20ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước của khí hiđro như thế nào?

– Tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ được liệt kê trong bảng sau:

Quảng cáo

\({d_{{H_2}/kk}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{kk}}}}\)\( = {2 \over {29}} = 0,069\)

\({d_{{H_2}/{O_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{{O_2}}}}} \)\(= {2 \over {32}} = 0,0625\)

\({d_{{H_2}/C{O_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{C{O_2}}}}} \)\(= 0,045\)

\({d_{{H_2}/{N_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} \)\(= {2 \over {28}} = 0,071\)

– 1 lít nước ở \({15^0}\)C hòa tan được 20 lít khí hiđro. Vậy hiđro là chất khí tan rất ít trong nước.

Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.