Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hãy so sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro....

Hoạt động 4 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. So sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro.. Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Hãy so sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro.

Quảng cáo

So sánh tính chất vật lí của khí oxi và khí hiđro.

– Giống nhau: đều là chất khí không tan, không mùi, không vị, tan rất ít trong nước.

– Khác nhau : + khí oxi nặng hơn không khí.
                     + khí hiđro nhẹ hơn không khí.