Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 49 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 49 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Từ cách xác định hóa trị của nguyên tố, ta có thể xác định hóa trị của...

Hoạt động 3 trang 49 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quảng cáo

Từ cách xác định hóa trị của nguyên tố, ta có thể xác định hóa trị của một nhóm nguyên tử như thế nào?

Từ cách xác định hóa trị của nguyên tố, ta có thể xác định hóa trị của một nhóm nguyên tử như sau: Coi hợp chất gồm H và nhóm nguyên tử, khi đó nhóm nguyên tử liên kết với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nhóm nguyên tử hóa trị bấy nhiêu. Thí dụ: Trong công thức của H2SO3 ta nói SO3 hóa trị II vì liên kết với 2H; trong công thức của H2O (HOH) ta nói OH hóa trị I vì liên kết với 1H.