Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy quan sát mô hình phân tử các chất hình 1.37 và hoàn thành bảng sau:...

Hoạt động 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. PO4 hóa trị III vì liên kết với 4H. Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hãy quan sát mô hình phân tử các chất hình 1.37 và hoàn thành bảng sau:

 

Công thức hóa học

Hóa trị của các nguyên tố

Na2O

 

CaO

 

CO2

 

Hãy xác định hóa trị của các nhóm nguyên tử của các chất trong bảng dưới đây:

Công thức hóa học

Hóa trị của nhóm nguyên tử

HNO3

 

H2SO4

 

Quảng cáo

H3PO4

 

 

Công thức hóa học

Hóa trị của các nguyên tố

Na2O

Na hóa trị I (hai nguyên tử Na mới có khả năng liên kết như O, bằng hai đơn vị)

CaO

Ca hóa trị II (Ca có khả năng liên kết như O, bằng hai đơn vị)

CO2

C hóa trị IV (C có khả năng liên kết như O, bằng bốn đơn vị)

Hóa trị của các nhóm nguyên tử

Công thức hóa học

Hóa trị của nhóm nguyên tử

HNO3

NO3 hóa trị I vì liên kết với 1H

H2SO4

SO4 hóa trị II vì liên kết với 2H

H3PO4

PO4 hóa trị III vì liên kết với 4H