Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Bước 1...

Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 16. Phương trình hóa học – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Cho biết photpho ( P) cháy trong không khí tạo thành điphotpho pentaoxit (P2O5). Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng này.

Bước 1

Viết sơ đồ phản ứng

\(P + {O_2} \cdot  \cdot  \cdot  \to {P_2}{O_5}\)

Bước 2

Quảng cáo

Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế

Chất phản ứng

Sản phẩm

– 2 nguyên tử O

– 1 nguyên tử P

– 5 nguyên tử O

– 2 nguyên tử P

Bước 3

Viết phương trình hóa học

\(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)